cIONM in Thyroid Surgery

16. – 17. Mai 2023 Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland

Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland >>

Veranstalter: ARKANA Forum GmbH

Lehrgangssprache: Englisch

inomed