cIONM in Thyroid Surgery

19. – 20. September 2024 Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland

Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland >>

Veranstalter: ARKANA Forum GmbH

Lehrgangssprache: Englisch